Lớp 10

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 153,154,155 Đại số lớp 10: Công thức lượng giác

Bài 3 Chương 6 – Công Thức Lượng Giác: Giải bài 1 trang 153; Bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 154; bài 7,8 trang 155 SGK Toán Đại số 10.

Đầu tiên. công thức cộng

cos(a – b) = cosacosb + sinasinb

cos(a + b) = cosacosb – sinasinb

sin(a – b) = sinacosb – sinbcosa

sin(a + b) = sinacosb + sinbcosa

Bài 1. tính toán

a) cos2250 tội lỗi 2400 Giường cũi (-150 ), nóng chảy 750 ;

Trả lời: a) + cos2250 = cosin(1800 + 450 ) = -cos450 = -√2/2

+ tội 2400 = tội lỗi(1800 + 600 ) = -sin600 = -√3/2

+ cũi(-150 ) = -cot150 = -tan750 = -tan(300 + 450 )


Bài 2. a) cos(α + π/3), biết rằng sinα = 1/√3 và 0 < α < π/2.

b) tan(α – /4), biết cosα = -1/3 và /2< α

c) cos(a + b), sin(a – b), biết sina = 4/5, 00 0 Và tội lỗi b = 2/3, 900 < b < 1800


Bài 3 trang 154. biểu thức đơn giản hóa

a) sin(a + b) + sin(π/2 – a)sin(-b).

Quảng cáo

b) cos(π/4+ a)cos(π/4 – a) + 1/2 sin2MỘT

c) cos(π/2 – a)sin(π/2 – b) – sin(a – b)

trả lời:


Bài 4. chứng minh đẳng thức

b) sin(a + b)sin(a – b) = sin2tội2b = cosin2b-cosine2MỘT

c) cos(a + b) cos(a – b) = cos2tội2b = cosin2b – tội lỗi2MỘT

Giải pháp 4:

Lưu ý rằng có thể biến mặt phải thành mặt trái

b) VT = [sinacosb + cosasinb][sinacosb – cosasina]

= (sinacosb)2 – (cosasinb)2 = ác2 a(1 – tội lỗi2 b) – (1 – tội lỗi2 a) tội lỗi2 Thứ hai

= ác2tội2b = cosin2b( 1 – cosin2a) – cosin2 a(1 – cosin2 b) = cosin2b-cosine2MỘT

c) VT = (cosacosb – sinasinb)(cosacosb + sinasinb)

= (cosacosb)2 – (sinasinb)2

= cosin2 a(1 – tội lỗi2 b) – (1 – cosin2 a) tội lỗi2 b = cosin2 tội2 Thứ hai

= cosin2 b(1 – tội lỗi2 a) – (1 – cosin2 b) tội lỗi2 a = cosin2 b – tội lỗi2 MỘT


Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

a) sina = -0,6 và π < a < 3π/2;

b) cosa = -5/13 và /2 < a

c) sina + cosa = 1/2 và 3π/4 < a < π

phần thưởng: a) sina = -0,6 và π < a < 3π/2;

b) cosa = -5/13 và /2 < a

c) sina + cosa = 1/2 và 3π/4 < a < π


Bài 6. Đặt sin 2a = -5/9 và π/2 < a < π.

Tính sina và cosa.


Trang 155 Bài 7. Chuyển tích của các biểu thức sau

a) 1–sinx b) 1 + sinx;

c) 1+2cosx d) 1-2sinx

a) 1 – sinx

b) 1 + sinx

c) 1 + 2cosx

d) 1-2 sinx


Bài 8. Rút gọn biểu thức A

hướng dẫn: Ta có: sinx + sin3x + sin5x = sinx + sin5x + sin3x

= sin3x(2cos2x + 1) (1)
– cosx + cos3x + cos5x = cosx + cos5x + cos3x
= 2cos3x. cos2x + cos3x = cos3x(2cos2x + 1) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

Vậy A = tan3x.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *