Lớp 10

Mới 2023: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập Chương 2

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 63; Trang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương 2 – Câu hỏi trắc nghiệm

Bài Trước: Giải Ôn Tập Chương 2 Hình Học 10 (Bài 1-11, tr 62)

Bài 1. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Câu trả lời chính xác:
Lưu ý: Khi 90° < α < 180° 时,则:sin a > 0 và mọi giá trị tam giác khác của α đều nhận giá trị âm.


Bài 2. Gọi α và β là hai góc phụ nhau và khác nhau. Đẳng thức nào sau đây là sai?
A. sinα = sinβ
B. cosα = -cosβ
C. tanα = -tanβ
D. cotα = cotβ

Đáp án đúng :D. Lưu ý: Đối với hai góc kề bù thì sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác thì ngược nhau.


Bài 3. Gọi α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Sin < 0
B.Xhosa > 0
C. tan a < 0
D. cũi a > 0

Câu trả lời chính xác:.Xem lại phần 1


Bài 4. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cos45° = sin 45°
B. cos 45° = sin 135°
C. cos 30° = sin 120°
D. sin 60° = cos 120°

Đáp án đúng :D. Lưu ý: sin60° và cos120° trái dấu


Bài 5. Cho hai góc nhọn α và β, trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cosα < cosβ
B. sinα
C. α + β = 90° => cosα = sinβ
D. tanα+tanβ>0

Quảng cáo

Chọn B


Bài 6. Tam giác ABC vuông tại A với góc B = 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

chọn một. Lưu ý góc C = 60°


Bài 7. Đường cao của tam giác đều ABC là AH. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn C Lưu ý rằng góc BAH = 30°; góc ABC = 60°; góc AHC = 90°


Bài 8 Trang 64 sgk Hình Học 10. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sinα = sin(180°-α)

B. cosα = cos(180°-α)
C. tanα = tan(180° – α)
D. cotα = cot(180° – α)

Đáp án A Xem chú giải câu 2


Bài 9. Tìm một trong những câu sau đây là sai:
A. cos35° > cos10°
B. sin60°
C. tan45° < tan60°
D. cos45° =sin45°

trả lời. MỘT


Bài 10 Xem lại hình 10 trong chương 2. Tam giác ABC vuông tại A với góc B = 50°. Điều nào sau đây là không đúng?

Đã chọn. Ta có: (→AC; →CB) = 140°


Bài 11. Cho →a và →b là hai vectơ cùng phương nhưng khác →0. Từ kết quả sau, hãy chọn kết quả đúng.

MỘT. Nếu hai vectơ cùng phương thì góc giữa chúng bằng 0°.


Bài 12. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G . Diện tích tam giác GFC là:
A.50cm² B.50√2cm²
C.75cm² D.15√105cm²

Chọn C


Bài 13. Cho tam giác vuông ABC, AB = 5cm, BC = 13cm. Cho góc ABC = α và góc ACB = β. Chọn kết luận đúng khi so sánh giữa α và β:
A. β > α B. β < α
C. β = α D. α β

Câu trả lời chính xác

Ta tính được AC = (13² – 5²) = 12 (cm)

⇒ AB < AC β < α


Bài 14.Cho góc xOy = 30°. Gọi A, B lần lượt là hai điểm di động trên Ox, Oy sao cho AB = 1 . Độ dài lớn nhất của đoạn thẳng OB bằng:
A.1,5 B.3 C.2√2 D.2

Chọn đáp án D.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *