Lớp 10

Mới 2023: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 trang 80,81 hình học 10: Phương trình đường thẳng

Chương 3 – Các phương pháp mã hóa trong phòng

§Đầu tiên.hệ phương trình tuyến tính

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4,5,6 trang 80, Bài 7, 8, 9, tr 81 SGK hình học 10.

Bài 1Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) Đi qua điểm M(2; 1) và có vectơ chỉ phương → a = (3,4)

b) d đi qua điểm M(-2; 3) và có véc tơ pháp tuyến → n = (5; 1)

HD: a) Phương trình tham số của đường thẳng d là:

b) Vì →n = (5; 1) nên ta chọn vectơ →a ⊥ →n là vectơ →a = (1; -5)

Từ đây ta có phương trình tham số cho d:


Bài 2 Tìm phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau:

a) qua điểm M(-5; -8) có hệ số góc k = -3

b) Δ đi qua hai điểm A(2; 1) và B(-4; 5)

HD: a) PT đường thẳng đi qua điểm M(-5;8) có hệ số góc k = -3 là:

y = -3(x + 5) – 8 ⇔ y = -3x -23 2x + y + 23 = 0
b) Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ đi qua hai điểm A(2,1) và B(-4;5) là vectơ AB = (-6;4). Ta có →AB = (-6;4) ⊥ →n = (2,3). PT của đường thẳng B là:
(x-2.2 + (y-1).3 = 0 2x = 3y – 7 = 0


Bài 3. Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2)

a) Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC, CA

b) Lập phương trình tham số của đường thẳng AH và phương trình tổng quát của trung tuyến AM

HD: a) Ta có →AB = (2; -5). Gọi M(x; y) là một điểm trên đoạn thẳng AB thì AM = (x – 1; y – 4). Ba điểm A, B, M thẳng hàng nên hai vectơ AB và → AM cùng phương nên:

Đây là phương trình của đường thẳng AB.

Quảng cáo

Tương tự ta có phương trình đường thẳng BC: x – y -4 = 0

CA: 2x + 5y -22 = 0

b) Đường cao AH là đường thẳng đi qua A(1; 4) và vuông góc với BC.

→BC = (3; 3) =>
→AH ⊥ →BC Vậy →AH nhận vectơ n = (3; 3) làm vectơ pháp tuyến và có phương trình tổng quát là:

À: 3(x – 1) + 3(y -4) = 0

3x + 3y – 15 = 0

=> x + y – 5 = 0

Trung tuyến AM là đường thẳng đi qua hai điểm A và M. Theo phương trình PT đường thẳng đi qua hai điểm a), ta viết được:

AM: x + y – 5 = 0


Bài 4. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua các điểm M(4; 0) và N(0; -1)

HD: PT Một đường thẳng dọc theo giao tuyến đi qua hai điểm M(a;0) và (0;b) với a ≠0; b ≠ 0) là x/a + x/b = 1.Do đó phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua các điểm M(4;0) và N(0; -1)

PT của đường thẳng MN


Bài 5.Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:

Quảng cáongười đầu tiên 4x – 10y + 1 = 0; d2 : x + y + 2 = 0

HD:


Bài 6.Cho một đường thẳng d có phương trình tham số

Tìm điểm M thuộc d và cách A(0,1) 5

Giải pháp 6:

Gọi M(2 +2t; 3 + t) ∈ d và khoảng cách từ M đến điểm A là:


Bài 7 Trang 81 Hình Học 10.Tìm góc giữa hai đường thẳng dngười đầu tiên và d2 Lần lượt thu được các phương trình:

đngười đầu tiên : 4x – 2y + 6 = 0 và d2 : x – 3y + 1 = 0

HD:


Bài 8.Tìm khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng khi:

a) A(3; 5) Δ : 4x + 3y + 1 = 0;

b) B(1;-2) d: 3x–4y–26 = 0;

c) C(1; 2)m: 3x + 4y – 11 = 0;

HD: Áp dụng công thức:

a) Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ là:

b) Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d là:

c) Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng m là:

Vậy điểm C nằm trên đường thẳng M


Bài 9. Tìm bán kính của đường tròn có tâm C(-2; -2) và tiếp tuyến với đường thẳng

Δ: 5x + 12y – 10 = 0.

hướng dẫn:

Bán kính R của đường tròn tâm C(-2; -2) và tiếp tuyến với đường thẳng

: 5x + 12y – 10 = 0 tiệm cận từ C đến

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *