Lớp 10

Mới 2023: Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Toán – THPT Cò Nòi: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau. Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Các em thử thách bản thân với bài kiểm tra chất lượng môn toán đầu năm lớp 10 tại Trường trung học Valley Neighborhood thuộc sở giáo dục và đào tạo Shanla.

chọn câu trả lời đúng

Câu hỏi một: giải phương trình bất phương trình trở nên:

chương 2: Biểu thức f(x) = 3x + 5 dương khi và chỉ khi:

A. X>-5/3 B. x≥-5/3 C. x< -5/3 D. x>5/3

Câu 3: cho hệ thống bất bình đẳng . Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

A. P(2;2) B. N(3;-1) CM(2;3) D. Q(-1;-5)

Câu 4: Cho biểu thức f(x)= ax²+bx+c (a≠0) và Δ=b² -4ac. Chọn câu phát biểu đúng?

A. Khi > 0 thì f(x) luôn là số nghịch đảo của hệ số a với mọi x

B. Khi =0 thì f(x) trái dấu với hệ số a với mọi x≠ -b/2a

C. Khi < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x≠ -b/2a

D. Khi < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a của mọi x

Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình -x² + 2016x + 2017>0

Bài 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình x² + (2m+1)x + m² + 2m -1>0 có nghiệm đúng với mọi x

A. m<-5/4 B. m<5/4 C. m>5/4 D.m>-5/4

Phần 7: Điểm kiểm tra môn toán của 40 học sinh lớp 10A như sau

Xem 4 5 6 7 số 8 9 mười Thêm vào
Tính thường xuyên 2 số 8 7 mười số 8 3 2 40

Tính trung bình cộng của bảng trên (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

A.6.4. B.6.8. C.7.0 đơn giản. 6,7

Mục 8: đã cho 0

Quảng cáo

A. sina > 0 B. sina < 0 C. cosa < 0 D. tana < 0

Câu 9: Chọn phát biểu đúng?

Câu 10: Chọn câu phát biểu đúng?

A. cos(Π – a) = -cosa B. cot(Π – a) = cota

C. tan(Π – a) = tana D. sin(Π – a) = -sina

Câu 11: Tính giá trị của một biểu thức Biết Kota = -3

A.-1 B.7/9 C.9/7 D.1

Câu 12: Với mọi a, b. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sin(a+b) = sinasinb + cosacosb B. cos(a+b) = cosasinb – sinacosb

C. cos(a+b) = cosacosb + sinasinb D. sin(a+b) = sinacosb + sinbcosa

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *